จดโดเมน กับ Asiagb.com ราคาพิเศษสุดๆเริ่มต้นที่ 400/ปี

ข้อดีของการ จดโดเมน กับ ASIAGB

 • ลูกค้าเป็นเจ้าของ โดเมน 100% เช็ค WHOIS ดูจะมีแต่ข้อมูลลูกค้า
 • FREE Private WHOIS ปกป้องความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้า
 • FREE LOCK/UNLOCK DOmain เพื่อความปลอดภัยของโดเมนลูกค้า
 • สามารถแก้ Name Server ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

ย้ายโดเมน คลิ๊กที่นี่ครับ

**กรณีท่านต้องการจดโดเมนภาษาไทย สามารถกรอกได้เลยไม่ต้องแปลงโดเมน เช่น รักเธอ.com

*** การจดโดเมนนั้น ข้อมูลส่วนตัวต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

 
 • Price
 • Detail
 • ย้ายโดเมน
 • ต่ออายุ
 • Private Whois
 • Lock/Unlock
 • Name Server
 • เอกสารการจด
.com
 • 400/ปี
 • จดโดเมน
 • 400/ปี
 • 400/ปี
.net
 • 400/ปี
 • จดโดเมน
 • 400/ปี
 • 400/ปี
.org
 • 400/ปี
 • จดโดเมน
 • 400/ปี
 • 400/ปี
.info
 • 400/ปี
 • จดโดเมน
 • 400/ปี
 • 400/ปี
.biz
 • 400/ปี
 • จดโดเมน
 • 400/ปี
 • 400/ปี
.in.th
 • 600/ปี
 • จดโดเมน
 • 600/ปี
.co.th
 • 800/ปี
 • จดโดเมน
 • 800/ปี
.ac.th
 • 800/ปี
 • จดโดเมน
 • 800/ปี
.go.th
 • 800/ปี
 • จดโดเมน
 • 800/ปี
.or.th
 • 800/ปี
 • จดโดเมน
 • 800/ปี
.mi.th
 • 800/ปี
 • จดโดเมน
 • 800/ปี
.net.th
 • 800/ปี
 • จดโดเมน
 • 800/ปี

จดโดเมน .TH นั้นต้องใช้เอกสาร ดูเอกสารด้านล่าง

ให้ส่งเอกสารการจดโดเมนมาทางอีเมล Support@asiagb.com
  1. จดโดเมน.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
   แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

   • หนังสือรับรองบริษัท - (ตัวอย่าง)
   • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - (ตัวอย่าง)
   • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - (ตัวอย่าง)
   • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาใบขับขี่
   • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
  1. จดโดเมน.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ) ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยเอกสารที่ ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
   แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
   • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
   • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
   1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย

    เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

    • หนังสือรับรองบริษัท - (ตัวอย่าง)
    • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - (ตัวอย่าง)
    • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) - (ตัวอย่าง)
    • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

    1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
    2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

    - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
    - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
   แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
   • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุก ตัวอักษร
   • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
   1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

    เอกสาร:

    1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
   2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

    1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
    2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

    - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
    - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
  1. จดโดเมน.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )
   • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - (ตัวอย่าง)
   • กรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน (ตัวอย่าง)
  1. .go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )
   • หนังสือ ที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
   • ตัวอย่างเอกสารจากหน่วยงานถึงCIO - (ตัวอย่าง)
  1. จดโดเมน.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )
   • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
   • กรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
  1. จดโดเมน.mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )
   • หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
   • สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th
 1. จดโดเมน.net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราช บัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )
  • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น