วิธีแก้ Server Error: STATUS: Internal error occurred. Refer to server log for more information.

เจอ Error: : error . Refer to server log for more information. บน

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build todovecot && ./build
./build _conf
service exim restart