วิธีเปิดใช้ Let SSl ใน Directadmin

echo “enable_ssl_sni=1” >> /usr/local//conf/.conf
echo “letsencrypt=2” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt
./build rewrite_confs